fbpx

Videonovērošanas privātuma politika

 1. Personas datu apstrādes pārzinis

SIA “pastorM” , reģ.Nr. LV40103318361, juridiskā adrese: Parka iela 1-22, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133, tā valdes locekļa personā Māris Miķelsons, e-pasts: pastorm@inbox.lv, tālrunis: +37129297044, mājaslapa: www.automotov.lv (turpmāk- Pārzinis), veic videonovērošanu transportlīdzekļu vadītāju braukšanas apmācības laukumā adresē: “Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (turpmāk- Laukums).

 1. Videonovērošanas mērķis

Pārzinis veic videonovērošanu šādiem mērķiem: 

 • Noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību;
 • Personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību;
 • Pierādījumu iegūšanai apdrošināšanas vajadzībām.
 1. Videonovērošanas juridiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats-2016.gada27.aprīļa Eiropas Parlamenta un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679 6.panta 1.punkta f. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir nepieciešama Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Pārzinim ir leģitīmas intereses novērst vai atklāt pastrādātos vai plānotos noziedzīgos nodarījumus vai administratīvos pārkāpumus, tādā veidā veicinot īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību.

 1. Personas datu kategorijas

Veicot videonovērošanu, tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas:

 • Personas attēls ( izskats, rīcība, darbību fiksācija) ;
 • Personas attēla ieraksta vieta ( Laukums, kameras atrašanās vieta) ;
 • Personas attēla ieraksta laiks ( datums, laiks, ieraksta sākums un beigas) .
 1. Personas datu saņēmēju kategorijas

Personas datu saņēmēju kategorijas- videonovērošanas dati, pēc pieprasījuma tiek izpausti pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, sertificētiem apsardzes darbiniekiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai ( lai iegūtu pierādījumus krimināllietās) un tiesām ( lai iegūtu pierādījumus izskatāmajā lietā ).

 1. Datu subjektu kategorijas

Datu subjektu kategorijas- visas personas, kas nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā ( piemēram, darbinieki, klienti u.c).

 1. Datu nodošana ārpus Latvijas 

Videonovērošanas dati netiks nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.

 1. Datu glabāšanas ilgums

Videonovērošanas ieraksti pirms to dzēšanas tiek glabāti maksimāli 3 dienas. Termiņš atkarīgs no ierakstīšanas intensitātes ( kustību fiksācijas) , termiņu nosaka rakstīšanas iekārtas atmiņas ietilpība.

 1. Datu subjekta piekļuve personas datiem

Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem (pie nosacījuma, ka datu subjekts sniedz informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai).
Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.
Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus iznīcina, ja tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim.
Ja datu subjekts var pamatot, ka personas dati vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim, Pārzinis nekavējoties novērš šo nepilnību vai pārkāpumu.

 1. Datu subjekta tiesības

 Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību vai datu dzēšanu zvanot uz Pārziņa atbildīgās personas tālruni +37129297044 vai rakstot uz e-pastu: pastorm@inbox.lv  .

Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē ( Datu valsts inspekcijā) ar sūdzību par Pārziņa rīcību, ja tas pārkāpj Jūsu ka datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību.